FÖRETRÄDESEMISSION 2018

Teaser

Informationsmemorandum

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Q&A Nyemission (Svenska)

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Metacons nyemission, liksom köp eller försäljning av teckningsrätter, nya aktier eller betalda tecknade aktier, är inte tillåten.