MODERBOLAGET 1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 043 (-2 197) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 121 (-2 252) TSEK

KONCERNEN 1 JANUARI – 31 MARS 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 389 (73) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 506 (-6 056) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 604 (-6 138) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03

Kommentar från Christopher Törnblom, VD för Metacon AB (publ)

”Tack vare de strategiska beslut som Metacon har tagit senaste året så känner vi oss stabila trots en tid med enorm osäkerhet. Även om vi på kort sikt erfar förseningar inom logistik och en viss materialbrist så kan vi fortsätta med vår existerande plan att uppnå kommersialisering.”

”Vår kassa är stark, vilket innebär att vi klarar oss igenom en relativt långdragen Coronapandemi utan det skall behöva medföra några väsentliga förseningar i produktutveckling och produktionsuppbyggnad. Vi ökade omsättningen och förbättrade rörelseresultatet med 550 000 kr i jämförelse med första kvartalet föregående år.”

För ytterligare information, kontakta Christopher Törnblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08:15 CET.


Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

 

Ladda ner Q1 2020 »