Vi inträdde under perioden i en synnerligen intressant och viktigt affärsförbindelse med japanska industrikoncernen Futamura Chemical Co., Ltd. avseende en gemensam utveckling av kraftgenereringssystem.

Detta kan ses lite som ett genombrott för oss på japanska marknaden och har bidragit till ökad medvetenhet på japanska marknaden för Metacon med tanke på Futamuras storlek och marknadsposition.

Ett axplock av händelser under perioden:

  • Metacons nyemission med företrädesrätt blev fulltecknad och Metacon tillfördes därigenom en emissionslikvid om cirka 35,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader vilka landade på 4,4 Mkr, inklusive ersättning till emissionsgaranter. Styrelsen beslutade även att realisera den aviserade överteckningsemissionen som tillförde ytterligare 5 Mkr.
  • Metacons dotterbolag Metacon KK erhöll en order från Notes Co., Ltd. i Nagano, Japan. Ordern omfattar ett 5 kW CHP system (H2PS-5) och vilket huvudsakligen är avsett för teständamål.
  • Metacons dotterbolag Helbio S.A erhöll ytterligare en order från Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro i Brasilien. Ordern omfattar ett 5 kW CHP-system för produktion av vätgas från naturgas, med en lågtemperaturs PEM bränslecell för utomhusbruk.

VD kommentar i sammandrag

”Den generella marknaden och efterfrågan på hållbara klimatlösningar är fortsättningsvis god med t.ex. ökad efterfrågan på vätgas som drivmedel till transportsektorn och för produktion av el, via bränsleceller i s.k. CHP system. Vi är nu fullt sysselsatta med att färdigställa leveranserna av våra mindre kraftvärmesystem (CHP) till Grekland, Korea, Japan, Brasilien, Indien samt den mobila vätgastankstationen till Växjö.” – Carl Christopher Tornblom, VD & Koncernchef

Ladda ner fullständig rapport »

För ytterligare information, kontakta Christopher Tornblom, på telefon +44 7827 509544 eller e-post  info@metacon.se

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 14:20 CET.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) är ett internationellt energiteknikbolag som innehar en patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, genom en katalytisk process, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Ytterligare information finns på https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab |
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/metaconab