ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämman för Metacon AB (publ) kommer att hållas den 12 juni 2024

Aktieägarna i Metacon AB (publ) org. nr 556724-1616 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 12 juni 2024, klockan 14:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13:30.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 3 juni 2024. Aktieägare som avser delta vid årsstämman ombeds meddela Bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 5 juni 2024 per post till Metacon AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige, eller via e-post till agm@metacon.com, eller per telefon till +46 703 620 600. Vid anmälan om deltagande ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal företrädda aktier.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Metacon AB (publ), ”Årsstämma”, Drottninggatan 1B, 753 10 Uppsala, Sverige. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). För aktieägare som önskar delta genom ombud tillhandahåller Bolaget en fullmaktsblankett på Bolagets hemsida, https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2024.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom anmälan om deltagande, begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), för att ha rätt att delta vid årsstämman. Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 3 juni 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 5 juni 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Frågor till styrelsen och VD kan skickas via e-post till fragor@metacon.com eller via kontaktformuläret på Bolagets hemsida https://www.metacon.se/sv/bolagsstamma-2024 senast den 5 juni 2024.

Förslag på dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Anförande av VD
 8. Beslut:
 9. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 14. Val av styrelse och suppleanter och av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 15. Beslut om principer för utseende av valberedning 2025
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om emissionsbemyndigande
 18. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Till punkt 1
Valberedningen föreslår att Ingemar Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Till punkt 8b)
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Till punkt 9
Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt en revisor och revisorssuppleant.

Till punkt 10
Valberedningen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 280 tkr ska utgå till styrelsens ordförande och 140 tkr vardera till övriga ledamöter. Revisorarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11
Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Ingemar Andersson, Christer Nygren, Mats W Lundberg, Thomas Nygren och Marie Brodin. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Ingemar Andersson. Valberedningen föreslår vidare omval av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 12
Valberedningen ska bestå av totalt tre ledamöter. Bolagets till röstetal två största ägare, vilka framgår av Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Vidare ingår styrelsens ordförande i valberedningen. Om någon av de två största aktieägarna avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant o.s.v. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Mandatperioden sträcker sig till dess att en ny valberedning utsetts. I de fall där en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare. Valberedningen skall söka finna ledamöter vars kompetens och intresse är att förverkliga Bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen. Valberedningens uppgifter är följande:

 • Att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
 • Att till årsstämman lägga förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande
 • Att lägga förslag på revisor och eventuell revisorssuppleant
 • Att föreslå arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvode till revisor
 • Att föreslå ordförande för årsstämman
 • Att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning
 • Att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast den 1 mars. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, men dessa ska ha rätt till ersättningar för rimliga, nedlagda kostnader i samband med arbetet i valberedningen. Denna valberedningsinstruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar ändra den.

Till punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

 • 1 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Bolagets företagsnamn är Metacon AB (publ).

 • 2 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma i Uppsala och Stockholm.

 • 3 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Bolaget ska direkt och indirekt genom dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva verksamhet med utveckling, tillverkning, underhåll, och försäljning av utrustning inom energisektorn samt tillhandahålla tjänster i anslutning till denna verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 • 8 i bolagsordningen föreslås ändras till följande.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

Styrelsen föreslår även vissa mindre redaktionella ändringar samt att styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringarna i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket. Ett beslut enligt denna punkt 13 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Till punkt 14
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra Bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast tre veckor före årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Örebro i maj 2024

Metacon AB (publ)
Styrelsen

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN
KONTAKTFORMULÄR