ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämman för Metacon AB (publ) kommer att hållas den 8 juni 2021.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset (Covid -19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom endast förhandsröstning (poströstning). Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Det är därför viktigt för Metacon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Metacons styrelse har därför fattat beslutet om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen (2020:198) om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagets aktieägare och deras ombud uppmanas därför att utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand. Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som har rätt att delta i bolagsstämman inkluderat via fullmakt.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen sex bankdagar före dagen då stämman hålls. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast fyra bankdagar före stämman och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare och dess ombud uppmanas att delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig och rösta på förhand senast måndagen den 7 juni kl. 14.00.  Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret

Frågor till VD och styrelse kan skickas via e-post till fragor@metacon.se eller via formuläret här på sidan senast onsdagen den 2 juni.

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på vår hemsida inför årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut:
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 10. Val:
  a) av styrelse, styrelseordförande och eventuella suppleanter.
  b) av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 11. Beslut om principer för utseende av valberedning
 12. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
 13. Beslut om fördelningsprinciper för teckningsoptioner
 14. Beslut om bemyndigande om emission
 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 16. Årsstämmans avslutande
HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN
KONTAKTFORMULÄR