ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämman för Metacon AB (publ) kommer att hållas den 9 juni 2020 klockan 14:00.

Information med anledning av coronaviruset
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Det är därför viktigt för Metacon att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Metacons styrelse har därför fattat beslutet om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen (2020:198) om undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolagets aktieägare och deras ombud uppmanas därför att utöva sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand.

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand inom förhandsröstningsperioden och som har rätt att delta i bolagsstämman att inkludera via fullmakt. Poströster och fullmakter ska vara bolaget tillhanda senast den 8 juni kl. 14:00 för att kunna registreras.

Bolagets aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att ställa frågor på förhand. Man kan inte delta på platsen för bolagsstämman.

Rätt att delta i stämman (poströstning)
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare kan låta sig företrädas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna. Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN
KONTAKTFORMULÄR