1 juli – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 868 (3 153) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 853 (-3 916) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 152 (-4 050) TSEK

1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 069 (4 418) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -20 259 (-14 758) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -20 744 (-15 084) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09

Viktiga händelser under perioden januari – december 2018

Under den gångna perioden kommunicerades att Metacon:

 • Carl Christopher Tornblom tillträdde som VD & Koncernchef,
 • genomfört en fulltecknad nyemission,
 • låtit notera Metacons aktie för handel vid Nordic Growth Market MTF,
 • förstärkt styrelsen med Mats W Lundberg, Mats är Sustainable Business Manager inom Sandvik Materials Technology och sitter i styrelsen för Sandvik AB. Mats är välkänd föredragshållare inom vätgas, bränsleceller och vätgasdrivna fordon och varit avgörande för att driva igenom att Sandviken nu har en vätgastankstation,
 • tillsammans med AGA Gas AB och Cartest AB, arrangerat och erhållit en beställning på totalåtagande för vätgasförsörjning och komplett tankstation för den internationella bilindustrins vintertester i Arjeplog,
 • via dotterbolaget Helbio erhållit en order på ett första 5 kW kraftvärmesystem av typen Prometheus 5 från ett företag i Sydkorea,
 • via Helbio, tillsammans med General Electric och Daimler (Mercedes), installerat och satt i drift en anläggning i Rugby, England. Projektet är delfinansierat av EU-kommissionens program ”Horizon 2020, Joint Technology Initiative for Hydrogen and Fuel Cells, (H2020- JTI-FCH), under namnet ”Automotive Derivative Energy System” (Auto RE). En av de målsättningar EU har satt upp för projektet är att påvisa att det går att producera elektricitet med reformer och bränsleceller till konkurrenskraftig kostnad. Projektet kommer utvärderas under första halvan av 2019,
 • fått en order från Småländska Bränslen AB i Växjö på utrustning för vätgastankning av bränslecellsfordon. Utrustningen är av enklare utförande för begränsad tankningskapacitet och anpassad för inledande etablering av vätgasdrivna bränslecellsfordon. Den är i första skedet inte avsedd för publikt bruk, samt
 • Helbio SA, dotterbolag till Metacon AB, erhållit en order från Prudensco Ltd (Bangalore, Indien) på två kraftvärmeenheter Prometheus-5 (P-5). Den ena enheten kommer att användas som en yttre kraftenhet (APU) med biogas som bränsle. Den andra enheten kommer att nyttjas som en kraftvärmeanläggning med naturgas som bränsle.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Metacons dotterbolag Helbio S.A. erhöll en ytterligare order från Prudensco Integrated Systems Pvt. Ltd, Indien, för tillverkning av ett APU-system baserat på metanol som bränsle. APU-systemet kommer att utformas för att tillgodose behoven av ren, stabil och tyst kraftproduktion, speciellt för telekommunikationsapplikationer, samt
 • Metacon AB:s dotterbolag Metacon KK utsåg Ken-ichi Neriukawa och Koji Matsuura som nya styrelseledamöter. I samband med detta lämnade Mr. Neriukawa sin roll som VD för Metacon KK och ersattes av Masanori Miyake.

 

Läs hela Bokslutskommunikén här »

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

 

Denna information är sådan information som Metacon AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 14:30 CET.