info@metacon.se

Om Metacon

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Metacon skapat 309 blogginlägg för.
16 06, 2022

Idag inleds teckningsperioden i Metacons företrädesemission

2022-06-16T15:58:25+02:00juni 16th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Pressmeddelande Örebro, 16 juni 2022 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON [...]

14 06, 2022

Metacon offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

2022-06-14T11:43:48+02:00juni 14th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG [...]

8 06, 2022

Kommuniké från årsstämman i Metacon AB (publ)

2022-06-08T17:17:11+02:00juni 8th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon AB (publ), org.nr 556724-1616 (”Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 8 juni 2022 kl. 13.00 på Örebro Universitet, Hörsal L1. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.  Fastställande av räkenskaperna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med [...]

18 05, 2022

Metacon publicerar årsredovisning för 2021 – 150% intäktsökning och fyra kompletta affärsområden inom grön vätgas

2022-11-16T14:54:47+01:00maj 18th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Örebro, 18 maj 2022 Metacon publicerar årsredovisning för 2021 –150% intäktsökning och fyra kompletta affärsområden inom grön vätgas Metacon AB (publ) publicerar härmed sin årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021. Rapporterna finns från och med idag även tillgängliga på vår webbplats, under Finansiell information. Christer Wikner, President & CEO Metacon kommenterade årsrapporten: "Halvvägs in i 2021 tillträdde [...]

17 05, 2022

Metacon levererar milestone och ammoniak cracker-prototyp till Pherousa som möjliggör vätgasbaserad fartygsdrift med nollutsläpp för sjöfartsindustrin

2022-11-16T14:58:57+01:00maj 17th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Örebro, 17 maj 2022 Metacons dotterbolag Helbio har levererat en första ”ammoniak cracker”-prototyp enligt plan till det norska företaget Pherousa Green Technologies AS (Pherousa). Samtidigt kommer Metacon genom Helbio att öka sitt aktieinnehav från 5% till 10% i Pherousa. Ammoniak-till-vätgas-effektivitet större än 99,3% uppnåddes oberoende av belastning och vätgasreningsenheten kunde avlägsna 100% av alla ammoniakrester, uppfylla gränsvärdet för NH3 [...]

16 05, 2022

Metacon och den tyska green tech-distributören B4H tecknar MoU för försäljning och installation av H2PS-5 i Tyskland och börjar ta emot beställningar

2022-11-16T14:57:17+01:00maj 16th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon och den tyska green tech-distributören Brennstoffzelle4home GmbH (B4H) har tecknat ett MoU för distribution och försäljning av Metacons Combined Heat and Power (CHP)-enhet "H2PS-5" på den tyska marknaden och Metacon får sin första order på fem H2PS-5-enheter för leverans till B4H:s kunder Metacon GmbH och B4H kommer så snart produkten erhållit certifiering för den tyska marknaden att inleda [...]

13 05, 2022

METACON AB DELÅRSRAPPORT Q1 2022

2022-12-21T17:41:46+01:00maj 13th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Örebro 2022-04-13 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2022 Den 26 januari meddelade Metacon att ett EPC-partneravtal med GISAB (en del av Jernbro) för elektrolys- och HRS-området i Norden har tecknats. Den 28 februari tillkännagavs ett partnerskapsavtal för att skapa en ”hydrogen village” i Grekland tillsammans med bl.a. det stora gasföretaget DEDA. Den 4 mars tillkännagav Metacon ett [...]

5 05, 2022

Metacon levererar pilotkontrakt för en 5 MW elektrolysanläggning i USA till PERIC Hydrogen Technology.

2022-11-16T15:00:35+01:00maj 5th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Metacon har, inom ramen för sitt partnerskapsavtal med PERIC Hydrogen Technology, framgångsrikt genomfört ett första utvärderingsprojekt för försäljning och affärsutveckling av PERIC:s elektrolysportfölj på den amerikanska marknaden. Metacon har utfört aktiv försäljningsverksamhet för elektrolysanläggningar i USA vilket resulterat i en order till PERIC Hydrogen Technology på en 5 MW elektrolysanläggning. Metacon erhåller en provision om ca 750 000 kronor [...]

3 05, 2022

Kallelse till årsstämma i Metacon AB (Publ)

2022-05-02T21:40:14+02:00maj 3rd, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden|

Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2022, klockan 14:00, Örebro Universitet, Hörsal L1. Inregistrering från klockan 13.00. Rätt att delta i stämman Aktieägare som önskar närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud måste: dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB den 30 maj 2022; samt dels meddela [...]

29 04, 2022

Metacon presenterar finansiella mål och tidigarelägger offentliggörandet av Q1-rapporten

2022-11-16T15:01:34+01:00april 29th, 2022|Nyhetsrum, Pressmeddelanden, Rapporter|

Styrelsen i Metacon AB har idag beslutat om finansiella mål på medellång sikt. De finansiella målen är att bolagets omsättning för 2025 ska överstiga 500 MSEK och att bolaget ska vara kassaflödespositivt senast före utgången av 2025. Styrelsen har vidare beslutat att tidigarelägga bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 till den 13 maj. Styrelsen bedömer att behovet av vätgas [...]

Till toppen