Metacon AB (publ): Företrädesemissionen fulltecknad

 

Metacon AB’s (publ) (“Metacon” eller “Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Metacon tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 16,9 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr. Teckningsperioden avslutades den 31 augusti 2018. Totalt har 14 278 231 aktier, motsvarande cirka 29,4 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 34 532 231 aktier mottagits för teckning utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 71,2 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades således till ca 101 procent av erbjudandet. Inga emissionsgarantier upphandlades inför denna emission.

 

Preliminärt medverkade ca 500 nya investerare i emissionen, varför Bolaget efter genomförd emissionsregistrering har ca 850 aktieägare.

 

Avräkningsnotor för teckning utan företräde beräknas sändas ut runt den 10 september, med likviddag runt den 17 september, varpå registreringen inleds på Bolagsverket.

 

Metacon godkändes redan under juni för notering vid NGM Nordic MTF, varvid den 20 september 2018 angavs som planerad första dag för handel. I syfte att säkerställa att samtliga aktieägare erhåller leveranser av de nya aktierna i god tid inför handelsstart har Bolaget hos NGM begärt en ändring av första handelsdag till den 11 oktober 2018.

 

“Jag vill tacka samtliga som tecknade i företrädesemissionen. Vi har genom denna kapitalanskaffning ökat vår aktieägarbas signifikant och skapat en starkare finansiell ställning för att effektivt kunna stödja den tillväxtpotential som finns för våra produkter på den globala vätgasmarknaden”, kommenterar VD Chris Tornblom.

 

 

För mer information kontakta:
VD Carl Christopher Tornblom
E-post: cct@metacon.se
Mobil: +44 78 275 09544

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare.

 

Denna information är sådan information som Metacon AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 klockan 17:00 CET. 

 

Ladda ner som PDF »