Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 14 juni 2017, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.
Stämman beslutade således:

  • att fastställa balans- och resultaträkningen.
  • att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 41 143 491 kronor.
  • att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016.
  • att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
  • att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt räkning.
  • att omvälja följande styrelseledamöter; Lennart Larsson, Kurt Dahlberg, Lars-Erik Saltin, Ingemar Andersson och Lars Avellan, samt att omvälja Johan Bratteberg och Pär Nordström som styrelsesuppleanter.
  • att omvälja revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.
  • att bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Bemyndigandet innefattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet kan ökas inom aktiekapitalgränserna för antagen och registrerad bolagsordning.

För Metacon AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Slavica Djuric, VD i Metacon per telefon på 076-765 47 33 eller email info@metacon.se

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se