Pressmeddelande
Karlskoga, 28 juni 2018

 

Vid årsstämma i Metacon AB (publ) den 17 juni 2018, Bofors Hotell, Hyttåsvägen 12 i Karlskoga, beslutade stämman i enlighet med de i kallelsen kommunicerade beslutsförslagen.

Stämman beslutade således:

  • att fastställa balans- och resultaträkningen.
  • att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 41 603 660 kronor.
  • att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2017.
  • att ingen aktieutdelning lämnas för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
  • att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt räkning.
  • att omväljastyrelseledamöterna Lennart Larsson, Christer Nygren och Ingemar Andersson.
  • att välja Mats W. Lundberg som ny styrelseledamot.
  • Inga suppleanter väljs.
  • att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen kunna fatta beslut om att bolagets nuvarande aktiekapital ökas genom nyemission av nya aktier, dock högst till 2 000 000 kronor som utgör bolagsordningens övre gräns för registrerat aktiekapital. Styrelsen gavs rätten att besluta om nyemission där nya aktier skall betalas med kontanta medel, apportegendom eller där aktie skall tecknas med kvittningsrätt samt nyemission av konvertibler och teckningsoptioner i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget från styrelsen.

 

För Metacon AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta Chris Tornblom, VD i Metacon per telefon på +44 7827 509544 eller email info@metacon.se

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se

Ladda hem PM som PDF »