Aktieägarna i Metacon AB (publ), 556724-1616, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 juni 2017,
klockan 14:00, Stallet, Bofors Hotell i Karlskoga.

Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen den femte vardagen före dagen då stämman hålls. Aktieägare bör även
anmäla sin avsikt att delta senast den 8 juni 2017 på sätt som anges nedan. Aktieägare kan låta sig företrädas
av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller
fondförvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära en tillfällig rösträttsregistrering av aktierna.
Sådan registrering skall vara verkställd senast på avstämningsdagen och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman sker per post till Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga, per
telefon 070-785 91 85 eller per e-post info@metacon.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast den 8
juni 2017. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida senast tre
veckor före stämman. Aktieägare har vid stämman rätt att begära att styrelsen eller VD såvida detta kan ske
utan skada för bolaget, lämnar upplysningar gällande ärenden på dagordningen och bolagets ekonomiska
situation.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val
  a) av styrelse och suppleanter
  b) av revisor samt eventuell revisorssuppleant
 10. Bemyndigande om emission
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 12. Mötets avslutande

Till punkt 7 b:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Till punkt 8:
Styrelsen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr
vardera till övriga ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget. Revisorsarvode föreslås utgå
enligt räkning.

Till punkt 9 a:
Omval föreslås av följande styrelseledamöter; Lennart Larsson, Ingemar Andersson, Lars Avellan-Hultman,
Kurt Dahlberg och Lars-Erik Saltin. Som suppleanter föreslås omval av Johan Bratteberg och Pär
Nordström.

Till punkt 9 b:
Omval föreslås av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 10:
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att
besluta om en eller flera nyemissioner av aktier samt besluta om emission av konvertibler och
teckningsoptioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till
teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller
genom kvittningsrätt. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att
kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra
nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet
skall medföra att aktiekapitalet kan ökas inom aktiekapitalgränserna för antagen och registrerad
bolagsordning.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid
Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission.
Karlskoga i maj 2017
Metacon AB (publ)
Styrelsen