Halvårsrapport för Metacon AB (publ), 556724-1616
1 januari 30 juni 2018

 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till:

Moderbolaget   620 tkr (744)
Koncernen                             1 200 tkr (1 264)

Resultat efter finansiella poster uppgick till:
Moderbolaget   -1 917 tkr (-3 895)
Koncernen                             – 8 590 tkr (-11 033)

Soliditeten uppgick till:
Moderbolaget   74 % (87 %)
Koncernen                             41 % (70 %)

 

___________________________________________________________________________

Viktiga händelser under perioden april – juni 2018

 

  • Helbio har tecknat ett distributionsavtal med ett företag i Italien för marknadsföring och försäljning av CHP- systemet Prometheus 5 i Italien och Spanien.
  • Helbios delleverans i EU-projektet AutoRE, reformer för produktion av 50 Nm3/h vätgas, har levererats till GE i Rugby, England, installerats och provats med godkänt resultat. Även den bränslecell som levereras av Mercedes har installerats och provkörts. Systemutprovning och verifiering av det kompletta energisystemet, med utmatning av den producerade el- och värmeenergin till respektive energinät, kommer att genomföras under september – oktober 2018.
  • Metacon har deltagit i seminariet Biogas 2020 i Fredrikstad, Norge, 25-26 april med ett uppmärksammat föredrag om hur biogas kan förädlas till vätgas som en del av den norska satsningen på fossilfri trafik för vägfordon, tåg och fartyg.
  • Metacon KK har erhållit intresseförfrågan från ett japanskt systemföretag på två mindre reformer om 5 Nm3/h per styck. Tekniska diskussioner och förberedelser för offerering pågår.

 

Händelser efter periodens slut

  • Metacon AB har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic
  • Metacon AB genomför företrädesemission om 48 486 540 aktier, fulltecknad tillförs Bolaget 16 970 289 kronor

 

Finansiell utveckling i sammandrag

 

INTÄKTER

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 1 200 tkr (1 264).

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till -8 404 tkr (-10 842).


TILLGÅNGAR

Goodwill

I Goodwillvärdet som tillkommiti samband med förvärvet av 53 % av aktierna i Helbio Holdings SA ingår värdet av patent och know-how i Helbio SA samt en utökad närvaro på marknaden.

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

Består till största delen av påbörjade arbeten av produkter som ännu inte levererats samt förändringar i varulager.

Kassa och bank

Den 30 juni uppgick koncernens likvida medel till 1 784 tkr (1 337).

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Den 30 juni 2018 uppgick Koncernens eget kapital till 16 937 tkr (32 128) varav 970 tkr (970) utgjordes av aktiekapital och 5 756 tkr (12 655) avsåg innehav utan bestämmande inflytande.

Koncernens soliditet uppgick till 41 % (70 %).

Långfristiga skulder

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 10 629 tkr (4 807).

Anställda

Koncernen har 12 (13)  anställda varav två kvinnor.

 

Redovisningsprinciper

Bolagets redovisning upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3 reglerna).

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

 

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande:

 

2019-02-12   Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare frågor, kontakta Carl Christopher Tornblom, Verkställande Direktör.

cc@metacon.se, +44 7827 509544

 

Kort om Metacon AB (publ)

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och säte i Karlskoga, vars övergripande verksamhetsidé är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand biogas. Metacons system har utvecklats för att ge maximala fördelar både för samhälle, miljö och ägare. www.metacon.se.

 

Resultaträkning – koncernen
Belopp i SEK 2018-01-01   2017-01-01   2017-01-01
2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
1 200 775 1 264 980 4 418 278
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning 361 801
Övriga rörelseintäkter 480 801 12 078 7 652 797
1 681 576 1 277 058 12 432 876
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 508 189 -4 340 792 -12 447 358
Personalkostnader -2 689 546 -3 699 196 -7 014 305
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -3 789 812 -3 721 938 -7 677 770
Övriga rörelsekostnader -98 895 -358 000 -51 704
Rörelseresultat -8 404 866 -10 842868 -14 758 261
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
554 20 742 52 321
Räntekostnader och liknande resultatposter -185 716 -211 188 -377 609
Resultat efter finansiella poster -8 590 028 -11 033 14 -15 083 549
Resultat före skatt -8 590 028 -11 033 14 -15 083 549
Årets resultat -8 590 028 -11 033 14 -15 083 549
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -6 208 772 -8 236 030 -13 362 459
Innehav utan bestämmande inflytande -2 381 256 -2 797 284 -1 721 090

 

 

Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK 2018-06-30   2017-06-30   2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten 1 106 437 1 460 530 1 209 722
Goodwill 28 158 500 35 403 007 31 761 804
     29 264 937     36 863 537 32 971 526
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
261 475 43 229 289 061
Inventarier, verktyg och installationer 10 510 4 647 4 217
271 985 47 876 293 278
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
1 1 1
Andra långfristiga fordringar 9 701 2 043 9 580
9 702 2 044 9 581
Summa anläggningstillgångar      29 546 624     36 913 457 33 274 385
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
2 030 512 1 023 580 2 248 809
Pågående arbeten för annans räkning 5 860 845 3 199 153 4 517 931
7 891 357 4 222 733 6 766 740
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
675 316 992 319 594 368
Skattefordringar 29 988
Övriga fordringar 1 468 062 2 067 233 932 329
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 375 025 283 313 350 107
2 518 403 3 372 853 1 876 804
Kassa och bank 1 784 357 1 337 257 4 333 087
Summa omsättningstillgångar   12 194 117 8 932 843   12 976 631
SUMMA TILLGÅNGAR   41 740 741   45 846 300   46 251 016

 

Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK 2018-06-30   2017-06-30   2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital
Aktiekapital 969 731 969 731 969 731
Övrigt eget kapital 10 211 529 18 503 360 16 539 705
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 181 260 19 473 091 17 509 436
Innehav utan bestämmande inflytande 5 756 149 12 655 778 8 137 405
Summa eget kapital 16 937 409 32 128 869 25 646 841
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 1 945 102 1 237 997 1 784 584
Övriga skulder till kreditinstitut 7 590 366 3 041 179 4 954 745
Övriga långfristiga skulder 1 093 700 528 199 2 512 101
10 629 168 4 807 375 9 251 430
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 974 399 172 890 450 296
Skatteskulder 81 895 54 096 32 028
Övriga kortfristiga skulder 5 294 917 4 216 116 4 289 989
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 822 953 4 466 954 6 580 432
14 174 164 8 910 056 11 352 745
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 740 741 45 846 300 46 251 016
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Belopp i SEK 2018-06-30   2017-06-30   2017-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 6 500 000 6 000 000 6 500 000
Summa ställda säkerheter 6 500 000 6 000 000 6 500 000
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga

 

 

Kassaflödesanalys – koncern
Belopp i SEK 2018-06-30   2017-06-30   2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
-8 590 028 -11 033 14 -15 083 549
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 3 789 812 3 721 938 7 677 770
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -119 404 -54 195 -48 852
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -4 919 620 -7 365 571 -7 454 631
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -1 124 617 493 443 -2 050 564
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -641 599 1 253 966 2 750 015
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 821 419 -726 147 1 716 542
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 864 417 -6 344 309 -5 038 638
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -61 930 -65 386 -374 609
Förvärv av finansiella tillgångar -121 -22 -7 559
Kassaflöde från investeringsverksamheten -62 051 -65 408 -382 168
Finansieringsverksamheten
Nyemission
30 000
Upptagna lån – netto 1 377 738 1 134 722
Amortering av låneskulder – netto -3 309 333
Omklassificering av aktieägartillskott 2 467 136
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 377 738 -842 197 1 164 722
Årets kassaflöde -2 548 730 -7 251 914 -4 256 084
Likvida medel vid årets början 4 333 087 8 589 171 8 589 171
Likvida medel vid årets slut 1 784 357 1 337 257 4 333 087

Download as pdf