Metacon

Articles of Association

Bolagsordning
556724-1616

Antagen på årsstämma den 9 juni 2020

§ 1 Firma
Bolagets firma är Metacon AB (publ).

§ 2 Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro kommun.
Bolaget skall kunna hålla bolagsstämma både i Karlskoga, Örebro och Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast egendom, bedriva försäljningsverksamhet inom energisektorn, företrädesvis produktion och försäljning av elkraft och elkraftsystem samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 943 394,19 kronor och högst 7 773 576,76 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 194 339 419 och högst 777 357 676 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 9 Dagordning årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1/1 – 31/12.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

__________________________